02 522 30 80 o4ms@guest.arnes.si

NPZ

NACIONALNO PREVERJANJE ZNANJA

slika

Nacionalno preverjanje znanja (NPZ) vsako šolsko leto izvajata Državni izpitni center in Zavod za šolstvo RS z namenom pridobitve povratne informacije o znanju učenca. Na šolah s prilagojenim izvajanjem vzgoje in izobraževanje se NPZ-ja lahko udeležijo učenci 6. in 9. razredov prilagojenega izobraževalnega programa z nižjim izobrazbenim standardom. Učenci 6. razreda opravljajo preverjanje iz predmetov slovenščina in matematika, v 9. razredu pa poleg teh dveh predmetov tudi iz tretjega predmeta, ki ga določi minister. Za slednje je NPZ prostovoljno, medtem ko se v posebnem programu NPZ ne izvaja.

Koledar Nacionalnega preverjanja znanja v šolskem letu

rok 6. razred9. razred
 Prijava učencev na šoli na NPZ
 Objava sklepa o določitvi tretjega predmeta 
 Nacionalno preverjanje znanja SLOVENŠČINA
 Nacionalno preverjanje znanja MATEMATIKA
 Nacionalno preverjanje znanja TRETJI PREDMET – DRUŽBOSLOVJE 
 Šola učence in starše seznani z dosežki pri rednem roku NPZ-ja. Starši lahko uveljavljajo pravico do vpogleda v učenčeve ovrednotene preizkuse rednega roka NPZ-ja.
 Razdelitev obvestil o dosežkih učencev na NPZ. 
 Razdelitev zaključnih spričeval z dosežki na NPZ-ju. 

Povezave:

Državni izpitni center- http://www.ric.si/preverjanje_znanja/splosne_informacije/

Dostopnost